CS

SMLOUVA

Smlouva o předplatném

Znění účinné od: 15. května 2018 

Tato smlouva o předplatném aplikace Eventival (“Smlouva o předplatném”) je uzavřena mezi (i) společností Eventival s. r. o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Seifertova 1527/16, PSČ 13000, IČ 28991214 (“Eventival”), jako poskytovatelem Aplikace (jak je popsána níže) a (ii) osobou, mající zájem o používání Aplikace za dále uvedených podmínek (“Zákazník”).

Pro vyloučení pochyb platí, že pokud tuto smlouvu uzavírá určitá osoba v zastoupení organizace nebo právnické osoby (“Organizace”), potom je za Zákazníka považována tato Organizace a Eventival je oprávněn předpokládat, že zástupce Organizace má příslušná interní oprávnění takto Organizaci zavazovat.

1. Aplikace

Aplikace je cloudové softwarové řešení vytvořené Eventivalem pro pro správu dat a logistiku různých akcí („Aplikace“), jako například, ale nejen, filmových a hudebních festivalů, konferencí a dalších kulturních, společenských a obchodních akcí („Akce“), které umožňuje svým uživatelům vidět, sdílet, zveřejňovat, propojovat, ukládat a spravovat, resp. jinak vytvářet a zpřístupňovat různé informace, nápady, názory, doporučení, jako i textový, literární, umělecký, hudební, grafický nebo jiný obsah, včetně (ale nejen) fotografií a videí ("Obsah").

Zákazník, vstupující do Aplikace prostřednictvím „Back Office“, a další uživatelé oprávnění Zákazníkem k užívání Aplikace prostřednictvím jeho účtu (“Oprávnění uživatelé”) mohou vstupovat a užívat Aplikaci v souladu s touto Smlouvou o předplatném, Obchodními podmínkami a Pravidly ochrany osobních údajů a soukromí. Zákazník není oprávněn do Aplikace zasahovat jiným způsobem, než formou zákaznického nastavení.

2. Předmět smlouvy

Zákazník má zájem získat od Eventivalu oprávnění k používání Aplikace a určité služby podpory spojené s Aplikací a Eventival má zájem mu tyto za úplatu podle článku 4 této Smlouvy o předplatném poskytnout.

Tato Smlouva o předplatném společně s Obchodními podmínkami a Pravidly ochrany osobních údajů a soukromí upravují práva a povinnosti Eventivalu a Zákazníka, pokud jde o vstup do a užívání Aplikace a poskytování souvisejících služeb podpory, které mají být Eventivalem poskytovány („Služby podpory“).

Službami podpory se rozumí školení, údržba a aktualizace Aplikace v souladu s nabídkou učiněnou Zákazníkovi e-mailem před uzavřením této Smlouvy (“Cenová nabídka”). Na žádost Zákazníka mohou být Eventivalem poskytnuty další Služby podpory (zejména dodatečná školení Zákazníka, dodatečné programování a zásahy do Aplikace v souvislosti s nesprávným užitím, záchrana dat, další rozvoj Aplikace) a to za odměnu dle Cenové nabídky, případně za individuálně se Zákazníkem písemně sjednanou odměnu.

3. Potvrzení objednávky

Tato Smlouva o předplatném je uzavřena a Zákazník a jeho Oprávnění uživatelé mají právo vstupovat a používat Aplikaci na základě výslovného potvrzení objednávky učiněného Zákazníkem prostřednictvím webových stránek:

https://vp.eventival.eu/eventival/eventival/custom-form/order_confirmation/edit (“Potvrzení objednávky”)

a na základě zaplacení ceny předplatného dle čl. 4 níže.

Odesláním Potvrzení objednávky Zákazník výslovně potvrzuje, že souhlasí s Obchodními podmínkami, Pravidly ochrany osobních údajů a soukromí a touto Smlouvou o předplatném.

Aplikace je Zákazníkovi zpřístupněna na základě specifikací zaslaných v Potvrzení objednávky.

4. Cena a platební podmínky 

Odesláním Potvrzení objednávky Zákazník souhlasí a zavazuje se zaplatit stanovený roční poplatek za předplatné Aplikace na základě Cenové nabídky, ledaže byla písemně sjednána sleva.

Cenová nabídka byla Zákazníkovi zaslána e-mailem před odesláním Potvrzení objednávky. Zákazník je povinen uhradit rovněž veškeré aplikovatelné daně (s výjimkou daně z příjmu Eventivalu) a Eventival bude účtovat daň v souladu se zákonnými požadavky.

Na základě Potvrzení objednávky Eventival bez odkladu vystaví fakturu (“Faktura”), která bude splatná ve 14 denní lhůtě. V případě prodlení s úhradou Faktury je Zákazník povinen zaplatit Eventivalu úrok z prodlení ve výši 0.1 % p.a. z dlužné částky za každý den prodlení.

Zákazník je povinen uhradit Fakturu v okamžiku její splatnosti. Pokud je placeno prostřednictvím kreditní karty nebo jiným elektronickým způsobem, Zákazník uděluje Eventivalu veškerá oprávnění ke stržení příslušné částky dle Faktury. 

Pokud Zákazník pokračuje v užívání Aplikace v dalším roce, Eventival vystaví příslušnou fakturu, na základě níž je Zákazník povinen zaplatit za předplatné Aplikace pro další rok („Obnovení Aplikace“).

Eventival je oprávněn čas od času změnit ceny Aplikace a/nebo Služeb podpory uvedené v Cenové nabídce a pokud tak učiní, vyrozumí Zákazníka prostřednictvím e-mailové zprávy alespoň třicet (30) dní před případným dnem Obnovení Aplikace.

V případě Zákazníkova prodlení s platbou je Eventival oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení, jak je uvedeno výše, a Eventival si vyhrazuje právo, dle svého uvážení a aniž by tak jakkoli omezoval svá práva a nároky, přerušit nebo ukončit Zákazníkův přístup a používání Aplikace v případě jeho prodlení s platbou.

Veškeré platby za Aplikaci a Služby podpory jsou nevratné, s výjimkou případů, kdy by jinak stanovil zákon nebo výslovná písemná dohoda stran.

Zákazník je povinen poskytnout Eventivalu úplné a přesné fakturační údaje.

5. Balíček

Balíčkem se rozumí jednotlivé úrovně Aplikace a poskytovaných Služeb Podpory, které jsou Zákazníkovi Eventivalem poskytovány v souladu s Cenovou nabídkou, která stanoví různé možnosti nabízené Eventivalem za určitou cenu (“Balíček”).

Zaplacením ceny za předplatné dle Cenové nabídky je Zákazník oprávněn k použití Aplikace a obdržení Služeb podpory v souladu s Balíčkem, který si zvolil a potvrdil v Potvrzení objednávky.

V případě, že Zákazník má za to, že Aplikace nebo Služby podpory jsou v jakémkoli směru vadné, Zákazník je povinen informovat písemně Eventival o takovýchto vadách bez zbytečného odkladu. Eventival použije veškerou rozumnou snahu, aby odstranil takové Zákazníkem vnímané vady, nicméně Zákazník bere na vědomí, že Aplikace je poskytována “tak jak je” bez jakýchkoli záruk ohledně její funkčnosti (jak je uvedeno v čl. 2 Obchodních podmínek).

6. Oprávnění uživatelé a povinnosti Zákazníka

Zákazník je oprávněn určit libovolný počet Oprávněných uživatelů, kteří mohou používat Aplikaci a vkládat nebo odstraňovat Obsah v zastoupení Zákazníka. Oprávnění uživatelé mohou být zaměstnanci, zástupci, poradci, smluvní partneři, zmocněnci Zákazníka nebo jeho spřízněných osob, jakož i další třetí osoby jednající v zájmu nebo v zastoupení Zákazníka. Oprávnění uživatelé mají přístup do Aplikace a mohou vidět, používat, exportovat a zveřejňovat veškerý Obsah (v souladu s vnitřními předpisy Zákazníka) poskytnutý do Aplikace jakýmkoli Oprávněným uživatelem Zákazníka.

Aplikaci nejsou oprávněni používat osoby mladší 16 let a Zákazník je povinen zajistit, že neudělí oprávnění žádné takové osobě.

Zákazník je výhradně odpovědný za: (i) výběr svých Oprávněných uživatelů; (ii) zajištění důvěrnosti hesel a účtů Oprávněných uživatelů; (iii) řízení přístupu do účtů Oprávněných uživatelů; a (iv) zajištění, že každý z Oprávněných uživatelů dodržuje tuto Smlouvu o předplatném, Obchodní podmínky a Pravidla ochrany osobních údajů a soukromí.

Zákazník je rovněž odpovědný za splnění informačních povinností a získání veškerých případně potřebných souhlasů k: (i) umožnění přístupu Oprávněných uživatelů k Obsahu a k jeho monitorování, používání a zveřejňování; a (ii) tomu, aby Eventival poskytl Oprávněným uživatelům takový přístup k Obsahu.

Eventival je oprávněn požadovat, aby Zákazník pozastavil nebo uzavřel účet jakéhokoli svého Oprávněného uživatele, který: (i) porušuje tuto Smlouvu o předplatném, Obchodní podmínky a Pravidla ochrany osobních údajů a soukromí; nebo (ii) používá Aplikaci způsobem, o němž se Eventival má důvod domnívat, že může narušit bezpečnost Aplikace nebo její užívání ostatními uživateli, nebo vést k jakékoli odpovědnosti Eventivalu. Pokud Zákazník takový účet Oprávněného uživatele nepozastaví nebo neuzavře, Eventival má právo tak učinit na základě svého rozhodnutí.

Eventival nenese jakoukoli odpovědnost za jednání nebo opomenutí Zákazníkových Oprávněných uživatelů.

7. Obsah

Zákazník a jeho Oprávnění uživatelé jsou výhradně odpovědni za Obsah, který poskytnou do Aplikace, včetně jeho zákonnosti, správnosti, spolehlivosti a vhodnosti.  Zákazník a jeho Oprávnění uživatelé nesmí používat Aplikaci ke zpracování citlivých osobních údajů ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů  (“Nařízení”).

Pro bližší podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů se, prosíme, seznamte s našimi Pravidly ochrany osobních údajů a soukromí, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o předplatném a Obchodních podmínek.

8. Licence

Oprávnění k užití Aplikace:

Eventival uděluje Zákazníkovi omezené, nevýhradní a nepřenositelné právo přístupu do a užití Aplikace v rozsahu stanoveném touto Smlouvou o předplatném.

Licence k Obsahu:

Zákazník uděluje Eventivalu právo přístupu a omezenou, nevýhradní a nepřenositelnou licenci (s výjimkou případu prodeje nebo převodu podniku Eventivalu nebo jeho části), na základě níž má Eventival právo přístupu a užití Obsahu poskytnutého do Aplikace Zákazníkem nebo jeho Oprávněnými uživateli, včetně jeho kopírování, reprodukování, zpracování, uzpůsobení, zveřejnění, přenosu a zobrazení, a to za účelem (i) poskytování Aplikace a Služeb podpory; a (ii) vyhodnocování a zlepšování Aplikace.

Pro vyloučení pochyb platí, že Eventival je na základě této licence oprávněn ukládat data do celkové databáze obsahující informace poskytnuté do Aplikace veškerými jejími uživateli, a to za účelem dalšího zlepšování Aplikace a její bezpečnosti. Eventival může rovněž vytvořit a sdílet anonymizované údaje ohledně používání Aplikace.

Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, tato Smlouva o předplatném nedává (i) Eventivalu jiná práva k Zákazníkovu Obsahu ani jeho duševnímu vlastnictví; ani (ii) Zákazníkovi jiná práva k Aplikaci ani duševnímu vlastnictví Eventivalu.

9. Práva duševního vlastnictví

Eventival je jediným a výhradním tvůrcem Aplikace a tato je výhradním vlastnictvím Eventivalu a je chráněna právem duševního vlastnictví.  Ochranné známky, loga ani název Eventival nesmí být použity v souvislosti s jakýmkoli produktem či službou bez předchozího písemného souhlasu Eventivalu. 

V případě jakéhokoli použití Aplikace ve vztahu k třetím osobám je Zákazník povinen použít odkaz na Eventival na svém uživatelském rozhraní: “Powered by Eventival,” a tento odkaz musí obsahovat prolink na  http://www.eventival.com.

Eventival je oprávněn zahrnout případné připomínky Zákazníka ohledně Aplikace, avšak jakékoli připomínky, zpětná vazba či návrhy na zlepšení Aplikace jsou zcela dobrovolné a je pouze na uvážení Eventivalu, zda a jak tyto připomínky využije, aniž by vůči Zákazníkovi v této souvislosti měl jakýkoli závazek a veškeré takové případné změny Aplikace zůstávají výhradním vlastnictvím Eventivalu.

Zákazník souhlasí, že Eventival je oprávněn použít Zákazníkovo jméno/název a logo v seznamu a referencích zákazníků dostupných online a v tištěných a elektronických marketingových materiálech.

10. Použití služeb třetích stran Zákazníkem

Eventival neposkytuje žádné záruky ani neodpovídá žádným způsobem za jakékoli služby třetí strany (např. datové výstupy z Aplikace používané jinými aplikacemi Zákazníka) ani za jakákoli jednání či opomenutí třetí strany v souvislosti s takovou službou.

11. Trvání smlouvy a ukončení 

Tato Smlouva o předplatném je uzavírána na dobu jednoho (1) kalendářního roku od okamžiku jejího podpisu. Smlouva bude automaticky prodloužena na období následujícího kalendářního roku, ledaže by byla ukončena dříve ze strany Zákazníka nebo Eventivalu.

Zákazník je oprávněn kdykoli ukončit tuto Smlouvu o předplatném zasláním písemného oznámení Eventivalu (včetně formou e-mailové zprávy).

Eventival je oprávněn ukončit tuto Smlouvu o předplatném poté, co Zákazníkovi zašle písemné upozornění (včetně formou e-mailové zprávy), že (i) Zákazník nebo jím Oprávněný(í) uživatel(é) porušují Obchodní podmínky nebo Pravidla ochrany osobních údajů a soukromí Eventivalu, včetně jakéhokoli prodlení s platbou, (ii) Eventival má důvod se domnívat, že Zákazník nebo jím Oprávněný(í) uživatel(é) se dopouští nebo podílí na protiprávním jednání jako například pokusu o poškození integrity Aplikace, (iii) Zákazník nebo jím Oprávněný(í) uživatel(é) působí škodu či újmu Aplikaci nebo jejím ostatním uživatelům, nebo (iv) z jakéhokoli jiného důvodu mimo kontrolu Eventivalu, který způsobí, že nebude moci Aplikaci poskytovat (vyšší moc). 

V případě ukončení této Smlouvy o předplatném: (i) okamžikem ukončení zaniknou veškerá práva Zákazníka podle této Smlouvy (s výjimkami výslovně stanovenými v tomto ustanovení); a (ii) jakékoli Služby podpory poskytované Zákazníkovi Eventivalem přestanou být poskytovány.

Pro vyloučení pochybností platí, že následující ustanovení této Smlouvy zůstanou v platnosti a účinnosti i po skončení této Smlouvy: Vrácení Obsahu Zákazníka, Důvěrnost, Odškodnění, Omezení odpovědnosti, Rozhodné právo, Jurisdikce a řešení sporů.

12. Vrácení Obsahu Zákazníka

Po skončení této Smlouvy o předplatném Eventival odstraní Obsah, který Zákazník do Aplikace vložil, ledaže Zákazník Eventivalu nejpozději do 30 dní po skončení předplatného doručí písemnou žádost o vrácení Obsahu. V takovém případě Eventival Zákazníkovi vrátí jeho Obsah tak, jak to bude možné, ve formátu Excel, za podmínky úhrady poplatku za čas strávený Eventivalem za účelem vrácení tohoto Obsahu, ve výši 2 100.00 Kč za jednu hodinu práce. Tento poplatek je na žádost Eventivalu třeba uhradit předem. Vrácení Obsahu bude ze strany Zákazníka Eventivalu potvrzeno písemně.

13. Důvěrnost

V souvislosti s touto Smlouvou o předplatném si strany mohou vzájemně zpřístupnit určité informace, které nejsou všeobecně veřejně známy a jsou v okamžiku takového zpřístupnění označeny nebo by měly být přijímající stranou rozumně považovány za obchodní tajemství či důvěrné informace (“Důvěrné informace”).

Důvěrné informace mohou zahrnovat zejména následující informace (ale nejen tyto): obchodní plány, strategie, předpovědi, projekty a analýzy, finanční informace a informace o struktuře cen, obchodních procesech, metodách a modelech, zaměstnancích, zákaznících a dodavatelích, obchodní a marketingové informace. Ve vztahu k Zákazníkovi je za Důvěrnou informace považován rovněž Obsah jím poskytnutý do Aplikace.

Ledaže je to v této Smlouvě o předplatném výslovně dovoleno nebo právními předpisy vyžadováno, platí, že bez výslovného předchozího písemného souhlasu strany zpřístupňující své Důvěrné informace přijímající strana tyto Důvěrné informace žádným způsobem nezpřístupní, nepřevede nebo jinak neposkytne třetí straně. Přijímající strana bude ohledně Důvěrných informací zpřístupňující strany dodržovat stejnou péči a pravidla jako kdyby se jednalo o vlastní Důvěrné informace, ale v každém případě alespoň rozumnou úroveň péče a ochrany.

Eventival je oprávněn zpřístupnit Zákazníkovy Důvěrné informace svým zaměstnancům, poradcům, nebo jiným zmocněncům, kteří mají rozumnou potřebu mít takový přístup za účelem plnění povinností Eventivalu podle této Smlouvy a za podmínky, že tyto osoby budou vázány stejnou povinností důvěrnosti.

Zákazník je oprávněn zpřístupnit Důvěrné informace Eventivalu svým zaměstnancům, poradcům, nebo jiným zmocněncům, kteří mají rozumnou potřebu mít takový přístup a za podmínky, že tyto osoby budou vázány stejnou povinností důvěrnosti.

Výše uvedené povinnosti se nevztahují na Důvěrné informace, ohledně nichž může přijímající strana prokázat, že: (i) je přijímající strana měla k dispozici, bez jakékoli povinnosti důvěrnosti, dříve než došlo k jejich zpřístupnění druhou stranou této Smlouvy; (ii) jsou nebo se stanou všeobecně veřejně dostupnými bez porušení této Smlouvy přijímající stranou; (iii) jsou nebo byly nezávisle vypracovány přijímající stranou, aniž by k tomu použila jakékoli Důvěrné informace druhé strany; nebo (iv) je obdržela od třetí osoby, která není vázána povinností důvěrnosti vůči poskytující straně ani jejím spřízněným osobám.

Každá ze stran této Smlouvy je oprávněna zpřístupnit tuto Smlouvu případným zájemcům o akvizici této strany nebo o podobnou transakci, za účelem usnadnění due diligence a uzavření transakce, za podmínky, že takový případný zájemce je vázán písemnou povinností mlčenlivosti a omezeným využitím těchto informací pouze pro uvažovanou transakci.

Přijímající strana je oprávněna zpřístupnit Důvěrné informace druhé strany, je-li k tomu povinna podle právních předpisů v souvislosti s jakýmkoli správním a podobným řízením, za podmínky, že v takovém případě přijímající strana bude informovat druhou stranu v rozumném časovém předstihu o takovém zpřístupnění, aby umožnila druhé straně přijmout přiměřená ochranná opatření, ledaže by to bylo přijímající straně podle právních předpisů zakázáno.

14. Odškodnění

Odškodnění ze strany Zákazníka:

Zákazník se zavazuje odškodnit a ochraňovat veškerá práva Eventivalu včetně práv jeho statutárních orgánů, zaměstnanců, dodavatelů, zmocněnců a dalších spolupracovníků („Spřízněné osoby Eventivalu“) před jakýmikoli nároky, závazky, ztrátou, náklady či dluhy (včetně nákladů na právní zastoupení), které by mohly vzniknout v důsledku nebo v souvislosti s nárokem jakékoli třetí strany proti Eventivalu nebo Spřízněným osobám Eventivalu ohledně nebo v souvislosti s: (i) Zákazníkovým používáním nebo přístupem do Aplikace, včetně užívání jím Oprávněných uživatelů, při porušení této Smlouvy nebo Obchodních podmínek nebo Pravidel ochrany osobních údajů a soukromí Eventivalu nebo (ii) v souvislosti se Zákazníkovým Obsahem vloženým do Aplikace prostřednictvím Zákazníkova účtu.

Odškodnění ze strany Eventivalu: 

Eventival se zavazuje odškodnit a ochraňovat veškerá práva Zákazníka včetně práv jeho statutárních orgánů, zaměstnanců, dodavatelů, zmocněnců a dalších spolupracovníků („Spřízněné osoby Zákazníka“) před jakoukoli ztrátou, která by mohla vzniknout v důsledku nebo v souvislosti s nárokem jakékoli třetí strany proti Zákazníkovi nebo Spřízněným osobám Zákazníka ohledně nebo v souvislosti s tvrzením této třetí strany, že Aplikace nebo technologie Eventivalu používaná pro poskytování Aplikace porušuje jakákoli práva duševního vlastnictví, ochranné známky nebo obchodní tajemství této třetí strany.

V žádném případě Eventival nenese jakoukoli odpovědnost podle tohoto článku ohledně: (i) jakéhokoli použití Aplikace v pozměněné podobně nebo v kombinaci se softwarem nebo materiály nedodanými Eventivalem; (ii) jakéhokoli použití aplikace třetí strany za využití webových stránek či služeb Eventivalu; nebo (iii) jakéhokoli obsahu, informace nebo dat poskytnutých Zákazníkem, jeho Oprávněnými uživateli nebo třetími osobami. Platí, že odškodnění podle tohoto článku je jediným právem Zákazníka v případě jakéhokoli porušení práv duševního vlastnictví třetí strany ze strany Eventivalu.

Strana požadující odškodnění zašle druhé straně neprodleně zprávu ohledně existence odškodnitelného nároku a bude plně spolupracovat s odškodňující stranou při obraně proti takovému nároku. Porušení povinnosti podat takovou neprodlenou zprávu neznamená vzdání se nároku na odškodnění a takové porušení může mít vliv na právo odškodnění této strany pouze do té míry, do jaké byly v důsledku tohoto opomenutí nebo opoždění podstatně zhoršena práva odškodňující strany.

Odškodňující strana bude mít plnou kontrolu a právo rozhodovat ohledně obrany v jakémkoli takovém případném sporu; za podmínky, že: (i) strana požadující odškodnění se může obrany na své náklady účastnit a využít při tom právní zastoupení dle své volby; a (ii) jakékoli narovnání nebo smír vyžadující, aby strana požadující odškodnění přiznala odpovědnost nebo učinila jakoukoli platbu, bude vyžadovat předchozí písemný souhlas této strany, který však nebude nedůvodně odepřen či opožděn.

15. Omezení odpovědnosti

V maximální míře dovolené aplikovatelnými právními předpisy je vyloučena odpovědnost Eventivalu, jeho statutárních orgánů, zaměstnanců, partnerů, zmocněnců, dodavatelů nebo spřízněných osob za jakoukoli škodu, včetně ušlého zisku, ztráty dat, nebo jakékoli nehmotné újmy v souvislosti s (i) Zákazníkovým přístupem a použitím Aplikace nebo nemožnosti přístupu do / použití Aplikace, (ii) jakýmkoli jednáním nebo obsahem třetí strany v Aplikaci, (iii) jakýmkoli obsahem získaným z Aplikace, a (iv) jakýmkoli neoprávněným přístupem k, použitím nebo jakoukoli změnou Zákazníkova Obsahu nebo jeho přenosu, a to bez ohledu na právní základ takové případné odpovědnosti.

Za žádných okolností nebude Eventival odpovídat za jakoukoli škodu či ztrátu v souvislosti s poškozením integrity Aplikace, nebo jakýmkoli neoprávněným přístupem do / použitím Aplikace nebo Zákazníkova účtu či Obsahu jakoukoli třetí stranou.

S výjimkou finančního odškodnění platí, že Eventival ani Zákazník nebudou odpovědni za nikoli řádné plnění této Smlouvy v rozsahu, v němž takové plnění bylo způsobeno okolností mimo rozumnou kontrolu porušující strany, včetně (ale nejen) přírodní katastrofou, občanskými nepokoji, terorismem nebo válkou, podmínkami práce, vládními zásahy nebo přerušením internetu nebo jiných sítí.

Tato omezení odpovědnosti platí bez ohledu na to, zda strana věděla nebo měla vědět o tom, že určitá škoda může nastat.

V každém případě platí, že maximální souhrnná odpovědnost Eventivalu ve vztahu k jakýmkoli nárokům Zákazníka v souvislosti s Aplikací nebo Službami podpory v žádném případě nepřesáhne celkovou částku, kterou Zákazník za předplatné Aplikace a Služby podpory Eventivalu uhradil v předchozích dvanácti (12) kalendářních měsících před vznikem škodné události.

16. Umístění Aplikace, omezení vývozu

Aplikace je kontrolována, spravována a poskytována z České republiky a nebude převedena mimo území EU. Eventival nečiní žádná prohlášení a neposkytuje žádné záruky, že Aplikace je vhodná či dostupná pro použití z ostatních států nebo jurisdikcí. Zákazníci, kteří vstupují do nebo používají Aplikaci z jiné jurisdikce, tak činí výhradně na své riziko a odpovědnost a jsou povinni dodržovat veškeré aplikovatelné právní předpisy jak České republiky a EU, tak příslušných jurisdikcí, včetně (ale nejen) regulace ochrany osobních údajů a soukromí a dovozu a vývozu. 

Eventival je oprávněn Zákazníkův obsah převádět, ukládat a zpracovávat v jakékoli zemi EU. Používáním Aplikace Zákazník souhlasí s takovým převodem, zpracováním a ukládáním Vašeho Obsahu.

Zákazník souhlasí, že Eventival je oprávněn převádět, ukládat a zpracovávat Zákazníkův Obsah mimo zemi Zákazníka. 

17. Rozhodné právo

Tato Smlouva o předplatném se řídí právem České republiky, s výjimkou jeho případných odkazů na cizí právo, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zejména § 1724 a násl., a § 2358 a násl.

18. Řešení sporů 

Všechny spory vznikající v souvislosti s touto Smlouvou o předplatném, jejichž souhrnná hodnota je nižší než nebo rovna 130 000.00 Kč, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

Všechny spory vznikající v souvislosti s touto Smlouvou o předplatném, jejichž souhrnná hodnota je vyšší než 130 000.00 Kč, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

V případě pochyb ohledně hodnoty sporu se má za to, že hodnota sporu převyšuje částku 130 000.00 Kč.

19. Celé ujednání; Oddělitelnost; Vzdání se práv

Tato Smlouva o předplatném spolu s Obchodními podmínkamiPravidly ochrany osobních údajů a soukromí představují celý obsah dohody mezi Zákazníkem a Eventivalem ohledně Aplikace a Služeb podpory a nahrazují a mají přednost před jakýmikoli případnými dřívějšími nebo současnými dohodami či podmínkami ohledně použití Aplikace.

Pokud by bylo kterékoli ustanovení této Smlouvy o předplatném shledáno neplatným nebo nevykonatelným soudem nebo rozhodčím soudem, platí, že ostatní ustanovení mají zůstat v plné platnosti a účinnosti a nevykonatelné ustanovení má být nahrazeno jiným ustanovením odrážejícím tak, jak je jen možné, smysl a záměr nahrazovaného ustanovení.

Pokud Eventival případně nebude některé své právo či ustanovení této smlouvy vynucovat, nelze toto považovat za jakékoli vzdání se práva.

20. Postoupení

Zákazník není oprávněn jakákoli práva či závazky poskytnuté podle této Smlouvy o předplatném jakkoli převést či postoupit na třetí osobu bez písemného předchozího souhlasu Eventivalu, s výjimkou převodu spřízněné osobě nebo v souvislosti s fúzí či akvizicí, korporátní reorganizací nebo prodejem podniku Zákazníka nebo jeho podstatné části.

Zákazník zejména není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Eventivalu jakýmkoli způsobem umožnit užívání Aplikace třetí osobě, ať již za poplatek nebo bezplatně, nebo povolit kopírování Aplikace či jakékoli její části třetí stranou.

Eventival je oprávněn kdykoli převést svá práva a závazky z této Smlouvy v souladu se zákonem.

21. Spolupráce

Strany této Smlouvy se zavazují ke vzájemné spolupráci tak, aby mohl být co nejlépe naplněn její účel.

Zákazník upozorní Eventival na konání své Akce, pro jejíž organizaci používá Aplikaci, a na události propagační a reprezentační povahy související s Akcí a může zástupci(ům) Eventivalu poskytnout pozvání na svou Akci (obvykle dopravu, ubytování a status hosta).

Povinnosti Zákazníka:

Zákazník se bude řídit doporučeními Eventivalu ohledně práce s Aplikací a jmenuje a písemně oznámí Eventivalu osobu odpovědnou za komunikaci s Eventivalem.

Zákazník bude veškeré požadavky na Aplikaci a žádosti o podporu a další požadavky sdělovat Eventivalu informačními kanály dle pravidel komunikace, které mu budou Eventivalem sděleny v manuálu, který Zákazník obdrží poté co Eventivalu odešle Potvrzení objednávky.

Před zahájením podpory Aplikace poskytne Zákazník Eventivalu všechny potřebné informace relevantní pro požadovanou podporu a zajistí Eventivalu přiměřenou součinnost svých zaměstnanců nebo spolupracovníků s osobou určenou Eventivalem pro poskytnutí podpory.

Povinnosti Eventivalu:

Eventival bude zaznamenávat veškeré informace poskytnuté Zákazníkem s cílem udržovat přehled o kontaktních informacích a dokumentovat povahu hlášených problémů.

Eventival bude v případě ohlášených problémů usilovat (elektronicky nebo telefonicky) o jejich vyřešení na první výzvu, aniž by tím bylo dotčeno, že Aplikace je poskytována „tak jak je“ bez jakýchkoli záruk ohledně jejích charakteristik (jak je uvedeno v článku 5 této Smlouvy a v článku 2 Obchodních podmínek.

Eventival zajistí poskytnutí Zákazníkem požadované Služby podpory v co nejkratší době.

Eventival bude Zákazníkovi formou emailu oznamovat veškeré plánované údržby Aplikace, které mohou mít vliv na její užívání, a to nejméně 48 hodin předem.

Eventival bude Zákazníka informovat o všech změnách v procesech a praktikách, které mohou mít vliv na provoz Aplikace.

22. Oznámení

Veškerá oznámení podle této Smlouvy, která mají být učiněna písemně, mohou být učiněna rovněž formou e-mailu.

Pokud se jedná o oznámení adresované Eventivalu, takové oznámení musí být zasláno na: info@eventival.com.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně Eventivalu, této Smlouvy, Obchodních podmínek, nebo Pravidel ochrany osobních údajů a soukromí, je Zákazník kdykoli oprávněn kontaktovat Eventival na info@eventival.com.