CS

OSOBNÍ ÚDAJE

Ochrana osobních údajů a soukromí

Znění účinné od: 15. května 2018

Tato pravidla ochrany osobních údajů a soukromí společnosti Eventival, s.r.o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Seifertova 1527/16, PSČ 13000, IČ 28991214 (“Eventival”) stanoví způsoby shromažďování a nakládání s veškerými osobními údaji (“osobní údaje”), které může společnost od a/nebo o: (i) svých zákazníků/cích a dalších uživatelů/ích při užívání softwaru vytvořeného společností Eventival pro správu dat a logistiku různých akcí (“Aplikace”), (ii) našich zaměstnanců/ích a dalších spolupracovníků/cích, (iii) dalších osob/ách, které nám případně poskytnou své osobní údaje v souvislosti s naším podnikáním (“Pravidla”). 

Eventival dodržuje veškerá pravidla ohledně ochrany osobních údajů a soukromí, zejména Nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  (“Nařízení”).

Tato Pravidla jsou platná a závazná rovněž jako vnitřní předpis pro všechny zaměstnance a další spolupracovníky Eventivalu a Eventival zajišťuje přiměřená pravidelná školení.

1.    Důležité upozornění

Poskytnutím osobních údajů při používání Aplikace nebo jiným jejich poskytnutím společnosti Eventival berete na vědomí a souhlasíte, že Eventival může tyto osobní údaje zpracovávat za účelem poskytování a dalšího zlepšování Aplikace. Osobní údaje týkající se našich zaměstnanců a dalších spolupracovníků budou zpracovávány pouze za účelem plnění smluvního vztahu (zaměstnaneckého nebo jiného obdobného).

Eventival neshromažďuje osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, zpracovává pouze osobní údaje, které byly do Aplikace poskytnuty zákazníky Eventivalu, kteří do Aplikace vstupují prostřednictvím „Back Office“ nebo koncovými uživateli, kteří do Aplikace vstupují prostřednictvím „Visitor Page“ nebo jinak přímo subjekty těchto osobních údajů, zejména za účelem zprostředkování kontaktu s ostatními uživateli Aplikace nebo za účelem založení či pokračování vztahu se společností Eventival (zejména zaměstnaneckého nebo jiného smluvního či potenciálního smluvního vztahu).

Poskytované osobní údaje mohou zahrnovat: (i) jméno, (ii) emailovou adresu, (iii) telefonní číslo, (iv) poštovní adresu, (v) pohlaví, (vi) datum narození, (vii) národnost, (viii) občanství, (ix) fotografie, (x) vzdělání, (xi) jiné kontaktní údaje, (xi) informace o zaměstnání a profesionálních aktivitách a zájmech.

Eventival nezpřístupní osobní údaje žádným dalších příjemcům (s výjimkou poskytovatelů služeb v souladu s čl. 12 těchto Pravidel ochrany osobních údajů a soukromí Eventivalu, kteří jsou rovněž vázáni povinností k jejich ochraně) a nebude tyto údaje zpracovávat mimo prostor EU. Poskytnuté osobní údaje bude Eventival zpracovávat pouze po dobu nezbytnou za účelem poskytování Aplikace resp. po dobu trvání zaměstnaneckého či jiného obdobného poměru subjektů údajů (například na základě smlouvy o spolupráci).

Eventival může osobní údaje zpracovat také profilováním založeném na určitých kritériích, za účelem dalšího zlepšování Aplikace a propojení zákazníků Aplikace s příslušnou skupinou koncových uživatelů, včetně zasílání obchodních sdělení za tímto účelem.

Eventival může rovněž ukládat data do celkové databáze osobních údajů obsahující údaje poskytnuté do Aplikace veškerými jejími uživateli, a to za účelem dalšího zlepšování Aplikace a její bezpečnosti. Eventival může rovněž vytvořit a sdílet anonymizované údaje ohledně používání Aplikace.

Každý má právo na opravu osobních údajů, které se ho týkají a “právo být zapomenut/a” pokud by zpracování osobních údajů bylo v rozporu s Nařízením nebo právem České republiky. Pokud jste v souvislosti s Aplikací poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů a přejete si tento souhlas odvolat, můžete tak kdykoli učinit. Odvolání souhlasu nebo žádost o opravu osobních údajů, prosíme, zašlete na e-mail: data@eventival.com.

Máte právo podat stížnost ohledně zpracování osobních údajů dozorovému úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Pro další podrobnosti ohledně výše uvedeného, prosíme, přečtěte si podrobně následující Pravidla ochrany osobních údajů a soukromí společnosti Eventival.

2.    Základní zásady

Veškeré osobní údaje poskytnuté společnosti Eventival musí být: (i) zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem, (ii) zpracovávány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, (iii) přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány, (iv) přesné a pokud možno aktualizované, (v) uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány a (vi) zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů.

Eventival je především zpracovatelem osobních údajů, které zpracovává pro různé správce a jako takový Eventival dodržuje veškeré právní povinnosti aplikovatelné na zpracovatele osobních údajů.

V rozsahu, v němž je Eventival správcem určitých osobních údajů, dodržuje veškeré právní povinnosti aplikovatelné na správce.

3.    Povinnosti zákazníků jako správců osobních údajů

Při používání Aplikace jakožto zákazníci, kteří do Aplikace vstupují prostřednictvím „Back Office“ („Zákazníci“), jste podle Nařízení považováni za správce osobních údajů, které v této souvislosti do Aplikace poskytnete. Jako takoví jste povinni zajistit dodržování veškerých požadavků kladených podle Nařízení na správce, zejména:

Dodržovat výše uvedené základní zásady ohledně veškerého zpracování osobních údajů, včetně schopnosti toto prokázat,

Pokud je zpracování jakýchkoli osobních údajů zadaných do Aplikace založeno na souhlasu subjektu takových údajů, jakožto správce nesete důkazní břemeno ohledně existence takového souhlasu,

Jste povinni zajistit, že subjekt údajů má možnost kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a informovat jej o tomto právu,

Nesmíte Aplikaci využívat ke shromažďování a zpracování osobních údajů týkajících se rasového či etnického původu, politických názorů, víry či náboženství, členství v odborových organizacích, genetických nebo biometrických údajů, ani údajů o zdraví a sexuálním životě nebo ohledně trestních záznamů osob (s výjimkou zpracování povoleného podle článku 9 (2) (d) Nařízení),

Jste povinni dodržovat veškeré své informační povinnosti vůči subjektům údajů a poskytnout jim řádně veškeré informace podle článků 12 – 14 Nařízení.

V rozsahu, v němž je Eventival správcem určitých osobních údajů, dodržuje veškeré výše uvedené právní povinnosti aplikovatelné na správce a tato povinnost se vztahuje na veškeré zaměstnance a další spolupracovníky Eventivalu.

4.    Povinnosti Eventivalu jako zpracovatele osobních údajů

Veškeré osobní údaje poskytnuté do Aplikace zpracováváme pouze za účelem poskytování a zlepšování Aplikace a nebudeme je žádným způsobem sdílet s žádnou třetí osobou jinak, než jak je uvedeno v těchto pravidlech ochrany osobních údajů a soukromí.

Eventival jako zpracovatel osobních údajů zajišťuje dodržování veškerých právních povinností kladených podle Nařízení na zpracovatele, zejména:

 • Zpracovává osobní údaje poskytnuté Zákazníkem pouze v souladu s pokyny tohoto Zákazníka a neprodleně informuje Zákazníka pokud, dle názoru Eventivalu, je určitý pokyn v rozporu s Nařízením,
 • zaměstnává / využívá pouze spolupracovníky, kteří jsou vázáni povinností ochrany osobních údajů a soukromí,
 • vede záznamy o činnostech zpracování, za něž odpovídá,
 • dodržuje podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele,
 • zohledňuje povahu zpracování a je Zákazníkům nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění jejich povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů,
 • je Zákazníkům nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 Nařízení;
 • v souladu s rozhodnutím Zákazníka jakožto správce všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí Zákazníkovi po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a dále je nezpracovává;
 • poskytne Zákazníkům a dozorovému úřadu veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti zpracovatele.

5.    Shromažďování a zpracování osobních údajů

Při používání Aplikace nebo při jiném vztahu se společností Eventival může docházet k poskytnutí osobních údajů, které mohou být využity pro identifikaci a/nebo navázání kontaktu s Vámi nebo s třetími osobami.

Poskytované osobní údaje mohou zahrnovat: (i) jméno, (ii) emailovou adresu, (iii) telefonní číslo, (iv) poštovní adresu, (v) pohlaví, (vi) datum narození, (vii) národnost, (viii) občanství, (ix) fotografie, (x) vzdělání, (xi) jiné kontaktní údaje, (xi) informace o zaměstnání a profesionálních aktivitách, (xii) jiné údaje, které do Aplikace případně vložíte.

Veškeré osobní údaje bude Eventival zpracovávat pouze po dobu nezbytnou za účelem takového zpracování (tedy pro využívání Aplikace resp. udržování vztahu s našimi Zákazníky nebo správu informací o našich zaměstnancích a dalších spolupracovnících).

6.    Uložení a odstranění osobních údajů

Eventival odstraní osobní údaje poskytnuté do Aplikace Zákazníkem bez zbytečného odkladu po skončení Zákazníkova předplatného Aplikace, v souladu se Všeobecnými podmínkami Aplikace.

Eventival odstraní veškeré osobní údaje týkající se jeho zaměstnanců nebo dalších spolupracovníků či obchodních partnerů po skončení vzájemného vztahu.

Eventival obecně odstraní jakékoli osobní údaje, které již není třeba zpracovávat za výše uvedenými účely.

7.    Práva subjektů údajů

V rozsahu, v němž je Eventival správcem osobních údajů, zajišťuje, že subjekty údajů mají kdykoli právo získat od Eventivalu potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud ano, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účel zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • informace o právu podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • informace o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Na žádost subjektu údajů Eventival poskytne kopii osobních údajů, které o něm zpracovává. Pokud si subjekt údajů vyžádá další kopie takových údajů, Eventival může za jejich poskytnutí požadovat přiměřenou platbu odpovídající administrativním nákladům na jejich pořízení. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

8.    Zasílání informací a obchodních sdělení

Jako náš Zákazník nebo koncový uživatel Aplikace souhlasíte, že Eventival může použít Váš e-mail k zasílání zpráv ohledně Aplikace (včetně jakýchkoli oznámení vyžadovaných podle právních předpisů, namísto zasílání poštovních zpráv).

Můžeme rovněž použít Váš e-mail pro zasílání zpráv a informací či obchodních sdělení ohledně dalších produktů či služeb (včetně produktů či služeb poskytovaných třetími osobami), které by Vás dle našeho názoru mohly zajímat (“Obchodní sdělení”).

Kdykoli můžete odmítnout zasílání dalších obchodních sdělení podle instrukcí sdělených v Obchodním sdělení nebo jednoduše zasláním e-mailu na data@eventival.com. Odmítnout zasílání jakýchkoli zpráv (které nejsou podle našeho názoru nezbytné pro používání Aplikace) můžete rovněž prostřednictvím Vašeho účtu zřízeného v Aplikaci.

Pokud nám zašlete e-mail, Eventival může shromažďovat záznamy o takovéto komunikaci, ačkoli nemusíte být registrovaným uživatelem Aplikace, včetně Vaší e-mailové adresy, obsahu e-mailové zprávy a naší odpovědi.

9.    Váš obsah Aplikace

Vaše používání Aplikace jako Zákazník nebo jako koncový uživatel bude zahrnovat poskytnutí určitého obsahu do Aplikace (“Obsah”). Za tento Obsah odpovídáte výhradně Vy a pouze Vy spravujete, jak je Váš obsah sdílen s ostatními, a to prostřednictvím nastavení Aplikace.

Eventival je oprávněn prohlížet Váš Obsah pouze pokud je to nezbytné pro (i) udržování, poskytování a zlepšování Aplikace; (ii) vyřešení požadavku na podporu z Vaší strany; (iii) prověření dobrověrného podezření, včetně založeného na oznámení, že Váš Obsah je v rozporu s těmito Pravidly; (iv) zajištění, že Eventival dodrží nebo se vyhne porušení veškerých aplikovatelných právních předpisů; nebo (v) k vyhovění oprávněné žádosti v souladu s těmito Pravidly.

Souhlasíte rovněž, že Eventival je oprávněn analyzovat Obsah v agregované a anonymizované podobě, za účelem lepšího porozumění způsobů, jakým je Aplikace využívána.

10.    Log Data

Pokud navštívíte Aplikaci, můžeme rovněž shromažďovat informace, které posílá Váš vyhledavač ("Log Data"). Tato Log Data mohou obsahovat informace jako je Váš tzv. Internet Protocol ("IP") - adresa, typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky Aplikace, které navštívíte, datum a čas Vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách a další statistiky. 

Kromě toho můžeme využívat obdobné služby poskytované třetími stranami, jako například Google Analytics, které shromažďují, monitorují a analyzují tento typ informací, za účelem zvýšení funkčnosti Aplikace. Tito poskytovatelé služeb mají svá pravidla ochrany osobních údajů a soukromí, která se vztahují na jejich služby.

11.    Cookies

Eventival může používat cookies za účelem shromáždění informací, které jsou nezbytné pro poskytování Aplikace. Cookies jsou soubory obsahující malé množství dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Cookies jsou posílány do Vašeho prohlížeče webovou stránkou a jsou ukládány na hard disku Vašeho počítače. 

Můžete zvolit nastavení Vašeho prohlížeče, které bude odmítat jakékoli cookies nebo Vás bude informovat, pokud je Vám poslán cookie. Pokud však přijímání cookies odmítnete, je možné, že nebudete moci Aplikaci plně využívat.

12.    Poskytovatelé služeb

Můžeme využívat třetí strany (společnosti nebo jednotlivce) jako poskytovatele služeb pro Aplikaci, včetně k zajištění poskytování Aplikace a k zajištění služeb souvisejících s provozem Aplikace (jako např. poskytovatelé serverů, mobilních aplikací nebo softwaru pro ticketing) nebo pro analýzu používání Aplikace. Tito poskytovatelé služeb mohou mít přístup k osobním údajům spravovaným nebo zpracovávaným Eventivalem pouze v rozsahu nezbytném pro uskutečnění výše popsaných činností pro Eventival a jsou vázáni povinností mlčenlivosti a zákazem jejich dalšího zpřístupnění nebo využití pro jakýkoli jiný účel.

Souhlasíte, že Eventival může zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele, za podmínky, že takový správce bude vázán stejnými povinnostmi ochrany osobních údajů a budeme Vás informovat o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytneme Vám tak příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky a ukončit používání Aplikace.

13.    Zpřístupnění osobních údajů za účelem dodržení právních předpisů

Pokud je to potřebné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo pro zajištění bezpečnosti a ochrany integrity Aplikace, můžeme zpřístupnit osobní údaje zpracovávané Eventivalem, včetně vyhovění žádostem příslušných státních úřadů.

14.    Bezpečnost

Bezpečnost veškerých osobních údajů je pro nás zásadní a přijímáme proto přiměřená technická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň bezpečnosti přiměřenou existujícím rizikům, pokud by došlo ke zneužití těchto údajů. Přitom uvažujeme existující možnosti a náklady s ohledem na povahu, rozsah, kontext a účel zpracovávání osobních údajů.

I přes naši snahu zajistit maximální bezpečnost vezměte, prosím, na vědomí, že žádný způsob přenosu informací po Internetu nebo elektronického ukládání dat není 100% bezpečný, proto, ačkoli usilujeme využívat komerčně přijatelné způsoby ochrany všech osobních údajů, které zpracováváme, nemůžeme zajistit jejich absolutní bezpečnost.

Využíváme v oboru obvyklé fyzické, manažerské a technické zabezpečení s cílem zajistit integritu a bezpečnost veškerých osobních údajů, jako například: (i) kontinuální a pravidelné zálohování dat s cílem předejít ztrátě dat a umožnit jejich obnovu, (ii) ochrany proti běžným útokům po internetu, (iii) hostování dat v bezpečných datových centrech, a (iv) pravidelné testování, posuzování a vyhodnocování účinnosti technických a organizačních opatření přijatých k zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Zajišťujeme, že veškeré osoby jednající za Eventival, které mají přístup k osobním údajům, s těmito údaji nijak nenakládájí (jinak než na základě a podle instrukcí příslušného Zákazníka nebo subjektu údajů), s výjimkou plnění povinnosti uložené právními předpisy.

V rozsahu, v němž Eventival jedná jako zpracovatel osobních údajů pro svého Zákazníka, vyrozumí dotčeného Zákazníka bez zbytečného odkladu, kdykoli se dozví o porušení bezpečnosti osobních údajů a uvede:

 • popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů osobních údajů,
 • jméno a kontaktní údaje osoby odpovědné za ochranu osobních údajů nebo jiného kontaktního místa, které může poskytnout bližší informace,
 • popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů,
 • popis přijatých opatření, nebo navrhovaných opatření, která Zákazník může přijmout s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.

Není-li možné poskytnout výše uvedené informace současně, mohou být poskytnuty postupně bez dalšího zbytečného odkladu.

V rozsahu, v němž je Eventival správcem osobních údajů, dokumentuje veškeré případy porušení zabezpečení osobních údajů, včetně skutečností, které se týkají daného porušení, jeho účinků a přijatých nápravných opatření.

15.    Přeshraniční přenos údajů

Veškeré osobní údaje zpracovávané Eventivalem jsou ukládány na počítačích a serverech v České republice a Eventival nebude tyto osobní údaje zpracovávat ani jinak předávat mimo EU.

16.    Odkazy k dalším webovým stránkám

Naše Aplikace může obsahovat odkazy na další webové stránky, které nejsou provozovány námi. Pokud bude následovat takový odkaz třetí strany, budete se nacházet na webových stránkách této třetí strany, kde se již neuplatní tato Pravidla ochrany osobních údajů a soukromí a Vaše aktivity na takovýchto webových stránkách budou podléhat jejich pravidlům a podmínkám.

Důrazně Vám doporučujeme seznámit se s pravidly ochrany osobních údajů a soukromí platných pro jakékoli takové stránky, které navštěvujete. Nemáme žádnou kontrolu a nemůžeme přijmout jakoukoli odpovědnost za obsah, pravidla ochrany osobních údajů či jiná pravidla nebo praxi jakékoli třetí strany, pokud jde o jejich webové stránky a poskytované služby.

17.    Ochrana osobních údajů dětí

Naše Aplikace není zamýšlena pro používání osob mladších 16 let ("Děti").

V rozsahu, v němž se osobní údaje, které spravujete a zpracováváte prostřednictvím Aplikace, týkají Dětí, jste povinni zajistit, že jakýkoli jejich souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen nebo schválen také jejich rodiči nebo odpovědnými zákonnými zástupci.

Pokud se jako rodič nebo zástupce Dítěte dozvíte, že osobní údaje Dítěte jsou zpracovávány prostřednictvím Aplikace a nesouhlasíte s tímto zpracováním, prosíme, kontaktujte nás na e-mailu data@eventival.com. Pokud se dozvíme, že zpracováváme jakékoli osobní údaje Dítěte bez rodičovského souhlasu, zajistíme odstranění takových údajů.

18.    Změny těchto Pravidel

Pokud upravíme tato Pravidla ochrany osobních údajů a soukromí, zveřejníme veškeré takové změny na těchto webových stránkách a zároveň Vám pošleme e-mailem upozornění. Prosíme, věnujte případným změnám pozornost. Veškeré změny budou účinné od okamžiku jejich zveřejnění na těchto webových stránkách.

19.    Záznamy o zpracování osobních údajů

V rozsahu, v němž je Eventival zpracovatelem osobních údajů pro své Zákazníky, vede dle požadavků právních předpisů elektronické záznamy o veškerých kategoriích zpracování uskutečněných pro Zákazníky, obsahující:

 • jméno a kontaktní údaje zpracovatele nebo zpracovatelů a každého správce, pro něhož zpracovatel jedná, a případného zástupce správce nebo zpracovatele a pověřence pro ochranu osobních údajů,
 • kategorie zpracování prováděného pro každého ze správců,
 • informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace, a doložení vhodných záruk,
 • je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření.

V rozsahu, v němž je Eventival správcem osobních údajů, vede dle požadavků právních předpisů elektronické záznamy o veškerých kategoriích zpracování, obsahující všechny následující informace:

 • jméno a kontaktní údaje správce a případného společného správce, zástupce správce a pověřence pro ochranu osobních údajů,
 • účely zpracování,
 • popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů,
 • kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích,
 • informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace, a doložení vhodných záruk;
 • je-li to možné, plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů,
 • je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření.

20.    Spolupráce s dozorovým úřadem

Eventival a jeho zástupci spolupracují s dozorovým úřadem – Úřadem pro ochranu osobních údajů České republiky, který můžete kontaktovat na www.uoou.cz.

Eventival zejména zpřístupní dozorovému úřadu výše uvedené záznamy kdykoli na žádost úřadu, včetně záznamů o porušení bezpečnosti osobních údajů.

Máte právo kdykoli podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů, v takovém případě se, prosíme, obraťte na www.uoou.cz.

21.    Kontakt

Eventival jmenoval osobu pověřenou ochranou osobních údajů, která může být kdykoli kontaktována na data@eventival.com.

Pokud máte jakékoli otázky ohledně těchto Pravidel ochrany osobních údajů a soukromí, prosíme, kontaktujte manažera osobních údajů na výše uvedeném e-mailu nebo nám napište na info@eventival.com