CS

PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Znění účinné od: 15. května 2018

Tyto obchodní podmínky ("Obchodní podmínky") upravují právní vztahy při používání služeb, software a webových stránek ("Aplikace") vytvořené, poskytované a provozované společností Eventival s. r. o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Seifertova 1527/16, PSČ 13000, IČ 28991214 ("Eventival", "my", nebo "naše"), ledaže byly jiné podmínky výslovně sjednány v písemné smlouvě uzavřené mezi Vámi a společností Eventival. 

Váš přístup a užívání Aplikace jsou podmíněny přijetím a dodržováním těchto Obchodních podmínek. Tyto Obchodní podmínky platí pro všechny zákazníky Eventivalu (vstupující do Aplikace prostřednictvím „Back Office“), koncové uživatele a návštěvníky (vstupující do Aplikace prostřednictvím „Visitor Page“), a jakékoli jiné osoby, které jakkoli vstupují do a/nebo užívají Aplikaci (včetně prostřednictvím jakékoli aplikace pro mobilní telefony). 

Vstupem a/nebo používáním Aplikace souhlasíte být vázáni těmito Obchodními podmínkami. Pokud Aplikaci používáte v zastoupení určité organizace nebo právnické osoby (“Organizace”), potom předpokládáme, že s těmito Obchodními podmínkami souhlasíte v zastoupení této Organizace a prohlašujete vůči společnosti Eventival, že máte příslušná interní oprávnění takto Organizaci zavazovat. Potom výrazy, “Vy” a “Vaše” zahrnují tuto Organizaci.

Před jakýmkoli použitím Aplikace se, prosíme, seznamte podrobně s těmito Obchodními podmínkami a s našimi Pravidly ochrany osobních údajů a soukromí a v případě jakýchkoli dotazů nás, prosíme, kontaktujte na e-mailu info@eventival.com.

1.    Aplikace

Aplikace je cloudové softwarové řešení vytvořené Eventivalem pro správu dat a logistiku různých akcí, které umožňuje svým uživatelům vidět, sdílet, zveřejňovat, propojovat, ukládat a spravovat, resp. jinak vytvářet a zpřístupňovat různé informace, nápady, názory, doporučení, jako i textový, literární, umělecký, hudební, grafický nebo jiný obsah, včetně (ale nejen) fotografií a videí ("Obsah").

2. Povaha Aplikace “TAK JAK JE”

Aplikace je poskytována “TAK JAK JE”, tedy na základě toho, jak je v dané době dostupná, bez jakýchkoli záruk poskytovaných ze strany Eventivalu, ať už výslovných či nikoli, zejména pokud jde o její obchodní využitelnost, vhodnost pro určitý účel, neporušení jakýchkoli práv či pokud jde o její parametry. 

Ačkoli usilujeme o neustále zlepšování Aplikace, Eventival nezaručuje, že a) Aplikace bude poskytována nepřetržitě a bezpečně, ani že bude dostupná v určitém čase či místě; b) jakékoli případné chyby nebo vady Aplikace budou odstraněny, c) Aplikace je bez virů nebo jiných škodlivých komponent, ani že d) výsledky používání Aplikace budou odpovídat Vašim očekáváním.

3.    Obsah

Jste odpovědní za veškerý Obsah, který poskytnete do Aplikace, včetně jeho souladu s právními předpisy, správnosti, spolehlivosti a vhodnosti.  Souhlasíte, že nebudete Aplikaci používat ke zpracování jakýchkoli citlivých osobních údajů (ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  [“Nařízení”]). Pro bližší podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů se, prosíme, seznamte s našimi Pravidly ochrany osobních údajů a soukromí, která tvoří nedílnou součást těchto Obchodních podmínek.

Zůstáváte držiteli a vlastníky veškerých práv k Obsahu, který poskytnete do Aplikace a jste odpovědní za ochranu a udržování takových práv. Máte povinnost zajistit, že: (i) jste vlastníkem nebo máte jiná práva k Obsahu, která Vás opravňují k jeho užití a k udělení licence Eventivalu v souladu s těmito Obchodními podmínkami, a (ii) zveřejnění obsahu prostřednictvím Aplikace neporušuje jakákoli práva na ochranu soukromí, autorského práva ani smluvní či jiná práva jakékoli třetí osoby.

Eventival nemůže revidovat Váš Obsah a není za něj žádným způsobem odpovědný. Pokud by Eventival byl shledán jakkoli odpovědným v souvislosti s Vaším Obsahem, zavazujete se společnost Eventival v plném rozsahu odškodnit a nahradit jí veškeré náklady, které jí v této souvislosti mohou vzniknout, v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

Eventival není odpovědný za jakýkoli obsah třetích stran, který případně stáhnete nebo jinak získáte prostřednictvím Aplikace a za jakoukoli škodu nebo ztrátu, včetně ztráty dat, která takto může vzniknout.

4.    Licence

Poskytnutním Vašeho Obsahu do Aplikace udělujete Eventivalu právo užít tento Obsah včetně práva jej kopírovat, reprodukovat, zpracovat, adaptovat, zveřejnit, přenést a zobrazit prostřednictvím Aplikace, za účelem (i) poskytování Aplikace a souvisejících služeb podpory; a (ii) analyzování a zlepšování Aplikace.

Pro vyloučení pochyb platí, že Eventival je na základě této licence oprávněn ukládat data do celkové databáze obsahující informace poskytnuté do Aplikace veškerými jejími uživateli, a to za účelem dalšího zlepšování Aplikace a její bezpečnosti. Eventival může rovněž vytvořit a sdílet anonymizované údaje ohledně používání Aplikace.

5.    Účet

Při zřízení účtu pro vstup do Aplikace jste povinni poskytnout nám informace, které jsou přesné, úplné a aktualizované. Porušení tohoto pravidla je porušením těchto Obchodních podmínek, které může vést k okamžitému zrušení Vašeho účtu v Aplikaci.

6.    Hesla

Jste odpovědní za bezpečnost a ochranu hesla, které používáte pro přístup do Aplikace a za jakékoli aktivity, které se uskuteční na základě Vašeho hesla. Souhlasíte, že své heslo neposkytnete žádné třetí osobě a že své heslo budete pravidelně měnit.

V případě, že se dozvíte o jakémkoli porušení bezpečnosti nebo neoprávněném použití Vašeho účtu v Aplikaci, nebo máte-li důvod k pochybnostem, jste povinni nás neprodleně informovat. Taková informace musí být podána e-mailem na následující adresu: info@eventival.com.

7.    Bezpečnost

Eventival využívá v oboru obvyklé technické a organizační zabezpečení pro ochranu ukládání, zpracování a přenosu Vašeho Obsahu, s cílem zajistit integritu a bezpečnost veškerého Obsahu a zajistit ochranu před neoprávněným přístupem, použitím nebo zpracováním Obsahu, přesto Eventival nemůže zaručit, že tato opatření zabrání jejich porušení protiprávním jednáním třetích osob.

Eventival vynaloží přiměřené úsilí, v souladu se standardy v oboru, aby zajistil, že Aplikace a její software neobsahuje žádné viry, Trojské koně ani jiné škodlivé kódy, které byly vytvořeny k porušení, poškození nebo přerušení poskytování Aplikace nebo jejího softwaru.

V případě, že se dozvíte o jakémkoli porušení bezpečnosti, nebo máte-li důvod k pochybnostem, jste povinni nás neprodleně informovat. Taková informace musí být podána e-mailem na následující adresu: info@eventival.com.

8.    Duševní vlastnictví Eventivalu

Aplikace a její původní obsah (kromě Obsahu poskytnutého uživateli), včetně veškerého know-how, konceptů, logiky, struktury, komponent, rozvržení, designu, zdrojových kódů, specifikací, instrukcí, charakteristik a funkcionalit a veškerá další práva duševního vlastnictví (registrovaná či nikoli) jsou a zůstávají výlučným vlastnictvím Eventivalu a jsou celosvětově chráněny autorským právem, ochrannou známkou a dalšími právy duševního vlastnictví. Naše ochranná známka, logo ani název nesmí být použity v souvislosti s jakýmkoli produktem či službou bez předchozího písemného souhlasu Eventivalu.

Vaše připomínky ohledně Aplikace jsou vítány, avšak jakékoli připomínky, zpětná vazba či návrhy na zlepšení Aplikace, které nám případně poskytnete, jsou zcela dobrovolné a je pouze na našem uvážení, zda a jak tyto připomínky využijeme, aniž bychom vůči Vám v této souvislosti měli jakýkoli závazek.

9.    Odkazy

Naše Aplikace může obsahovat odkazy na další webové stránky, které nejsou provozovány námi. Eventival nad takovými stránkami nemá žádnou kontrolu a nepřejímá jakoukoli odpovědnost za jejich obsah, pravidla ochrany osobních údajů a soukromí ani jiné praktiky třetích stran poskytujících takové stránky či služby. Berete na vědomí a souhlasíte, že Eventival nebude odpovědný, přímo či nepřímo, za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou či údajně způsobenou v souvislosti s využitím takového obsahu, produktů nebo služeb dostupných prostřednictvím takových webových stránek či služeb třetích stran.

Důrazně Vám doporučujeme seznámit se s podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů a soukromí platných pro jakékoli takové stránky, které navštěvujete. Nemůžeme přijmout jakoukoli odpovědnost ani za jakoukoli aplikaci třetí strany, která umožňuje přístup do naší Aplikace (např. aplikace třetí strany vyvinutá s použitím API Eventivalu).

10.    Změny Aplikace / Obchodních podmínek

Vzhledem k povaze Aplikace berete na vědomí a souhlasíte, že Aplikace a/nebo tyto Obchodní podmínky mohou být v budoucnu změněny. Takové případné změny budou oznámeny prostřednictvím našich webových stránek www.eventival.com.

Pokud se bude jednat o podstatnou změnu, pokusíme se Vás informovat alespoň 30 dní před účinností takové změny. Jaké změny jsou považovány za podstatné, bude posouzeno výhradně na základě našeho uvážení.

Vaše další využívání Aplikace bude považováno za souhlas a přijetí takových změn. Pokud nejste se změnou učiněnou v Aplikaci nebo v těchto Obchodních podmínkách spokojeni, máte kdykoli právo ukončit používání Aplikace, nemáte však v souvislosti s takovou změnou žádná další práva či nároky vůči Eventivalu.

11.    Odškodnění

Zavazujete se, že odškodníte Eventival a budete chránit jeho práva (včetně práv jeho statutárních orgánů, zaměstnanců, dodavatelů, zmocněnců a dalších spolupracovníků) před jakýmikoli nároky, závazky, ztrátou, náklady či dluhy (včetně nákladů na právní zastoupení), které by mohly vzniknout v důsledku nebo v souvislosti s Vaším používáním nebo přístupem do Aplikace nebo v souvislosti s Vaším Obsahem poskytnutým do Aplikace prostřednictvím Vašeho účtu, včetně jakéhokoli použití Aplikace třetí stranou, která by Váš účet použila, ať již s Vaším vědomím nebo souhlasem nebo bez takového vědomí či souhlasu.

12.    Ukončení

Máte právo kdykoli ukončit používání Aplikace. Pokud si přejete uzavřít svůj účet, zašlete nám e-mail obsahující zprávu, od kdy si přejete používání Aplikace ukončit. Tuto zprávu zašlete na následující adresu: info@eventival.com.

Vyhrazujeme si právo pozastavit nebo ukončit Váš účet pokud i přes zaslání písemného varování (včetně formou e-mailu): (i) porušujete kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo našich Pravidel ochrany osobních údajů a soukromí, (ii) máme důvod k podezření, že se podílíte na protiprávním či škodlivém jednání jako například na pokusech o porušení integrity Aplikace, (iii) působíte škodu či újmu Aplikaci nebo jejím ostatním uživatelům, nebo (iv) z jakéhokoli jiného důvodu mimo naší kontrolu, který způsobí, že Vám nebudeme moci Aplikaci poskytovat (vyšší moc). V okamžiku ukončení Vaše právo používat Aplikaci okamžitě zanikne.

13. Odstranění Obsahu po skončení předplatného

Po skončení Vašeho předplatného Aplikace Eventival odstraní Váš Obsah, ledaže nám nejpozději do 30 dní po skončení předplatného doručíte písemnou žádost o vrácení Vašeho Obsahu. V takovém případě vrátíme Váš Obsah tak, jak to bude možné, ve formátu Excel, za podmínky úhrady času stráveného Eventivalem za účelem vrácení Vašeho Obsahu, ve výši 2 100 Kč za jednu hodinu práce. Tento poplatek je na žádost Eventivalu třeba uhradit předem. Vrácení Obsahu bude z Vaší strany Eventivalu potvrzeno písemně.

14. Omezení odpovědnosti

V maximální míře dovolené aplikovatelnými právními předpisy je vyloučena odpovědnost Eventivalu, jeho statutárních orgánů, zaměstnanců, partnerů, zmocněnců, dodavatelů nebo spřízněných osob za jakoukoli škodu, včetně ušlého zisku, ztráty dat, nebo jakékoli nehmotné újmy v souvislosti s (i) Vaším přístupem do / použití Aplikace nebo nemožnosti přístupu do / použití Aplikace, (ii) jakýmkoli jednáním nebo obsahem třetí strany v Aplikaci, (iii) jakýmkoli obsahem získaným z Aplikace, a (iv) jakýmkoli neoprávněným přístupem k, použitím nebo změnou Vašeho Obsahu nebo jeho přenosu, a to bez ohledu na právní základ takové případné odpovědnosti a bez ohledu na to, zda byl Eventival o takové případné škodě či újmě informován nebo ne.

V každém případě platí, že maximální souhrnná odpovědnost Eventivalu za jakékoli nároky v souvislosti s Aplikací v žádném případě nepřesáhne (i) částku 100 EUR nebo (ii) celkovou částku, kterou jste za předplatné Aplikace Eventivalu uhradili v předchozích dvanácti (12) kalendářních měsících před vznikem škodné události.

15. Umístění Aplikace

Aplikace je kontrolována, spravována a poskytována z České republiky. Eventival nečiní žádná prohlášení a neposkytuje žádné záruky, že Aplikace je vhodná či dostupná pro použití ze všech států nebo jurisdikcí, zejména pokud jde o státy mimo EU. Pokud vstupujete do nebo používáte Aplikaci z jiné jurisdikce, činíte tak výhradně na své riziko a odpovědnost a jste povinni dodržovat veškeré aplikovatelné právní předpisy České republiky, tak příslušných jurisdikcí, včetně (ale nejen) regulace ochrany osobních údajů a soukromí a dovozu a vývozu. 

Eventival je oprávněn Váš obsah převádět, ukládat a zpracovávat v jakékoli zemi EU. Používáním Aplikace souhlasíte s takovým převodem, zpracováním a ukládáním Vašeho Obsahu.

16. Ochrana osobních údajů a soukromí

Eventival dodržuje veškeré aplikovatelné právní předpisy vztahující se na ochranu osobních údajů a soukromí, zejména Nařízení, a jmenoval osobu pověřenou ochranou osobních údajů, která může být kdykoli kontaktována na data@eventival.com.

Eventival má podrobná Pravidla ochrany osobních údajů a soukromí, která se vztahují na veškeré osobní údaje zpracovávané Eventivalem, jež tvoří nedílnou součást těchto Obchodních podmínek. Prosíme, seznamte se s těmito Pravidly ochrany osobních údajů a soukromí na www.eventival.com.

Platí, že v rozsahu v němž jste správci jakýchkoli osobních údajů, které mohou tvořit součást Vašeho Obsahu, jste odpovědni za dodržování veškerých aplikovatelných právních předpisů ohledně jejich ochrany, zejména podle Nařízení, a zavazujete se a prohlašujete vůči Eventivalu, že tyto předpisy dodržujete, zejména pokud jde o informovaný souhlas subjektů osobních údajů, jak může být vyžadováno, a v případě, že zpracováváte osobní údaje dětí, že dodržujete veškeré příslušné požadavky na ochranu osobních údajů dětí.

Poskytnutím osobních údajů při používání Aplikace nebo jiným jejich poskytnutím společnosti Eventival berete na vědomí a souhlasíte, že Eventival může tyto osobní údaje zpracovávat za účelem poskytování a dalšího zlepšování Aplikace.

Eventival neshromažďuje osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, zpracovává pouze osobní údaje, které byly do Aplikace poskytnuty zákazníky Eventivalu, kteří do Aplikace vstupují prostřednictvím „Back Office“ nebo koncovými uživateli, kteří do Aplikace vstupují prostřednictvím „Visitor Page“ nebo jinak přímo subjekty těchto osobních údajů, zejména za účelem zprostředkování kontaktu s ostatními uživateli Aplikace nebo za účelem založení či pokračování vztahu se společností Eventival.

Poskytované osobní údaje mohou zahrnovat: (i) jméno, (ii) emailovou adresu, (iii) telefonní číslo, (iv) poštovní addresu, (v) pohlaví, (vi) datum narození, (vii) národnost, (viii) občanství, (ix) fotografie, (x) vzdělání, (xi) jiné kontaktní údaje, (xi) informace o zaměstnání a profesionálních aktivitách.

Eventival nezpřístupní osobní údaje žádným dalších příjemcům (s výjimkou poskytovatelů služeb v souladu s čl. 12 Pravidel ochrany osobních údajů a soukromí Eventivalu, kteří jsou rovněž vázáni povinností k jejich ochraně) a nebude tyto údaje zpracovávat mimo prostor EU. Poskytnuté osobní údaje bude Eventival zpracovávat pouze po dobu nezbytnou za účelem poskytování Aplikace.

Eventival může osobní údaje zpracovat také profilováním založeném na určitých kritériích za účelem dalšího zlepšování Aplikace a propojení zákazníků Aplikace s příslušnou skupinou koncových uživatelů, včetně zasílání obchodních sdělení za tímto účelem.

Eventival může rovněž ukládat data do celkové databáze osobních údajů obsahující údaje poskytnuté do Aplikace veškerými jejími uživateli, a to za účelem dalšího zlepšování Aplikace a její bezpečnosti. Eventival může rovněž vytvořit a sdílet anonymizované údaje ohledně používání Aplikace.

Každý má právo na opravu osobních údajů, které se ho týkají a “právo být zapomenut/a” pokud by zpracování osobních údajů bylo v rozporu s Nařízením nebo právem České republiky. Pokud jste v souvislosti s Aplikací poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů a přejete si tento souhlas odvolat, můžete tak kdykoli učinit. Odvolání souhlasu nebo žádost o opravu osobních údajů, prosíme, zašlete na e-mail: data@eventival.com.

Máte právo podat stížnost ohledně zpracování osobních údajů dozorovému úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Pro další podrobnosti ohledně výše uvedeného si, prosíme, přečtěte podrobně Pravidla ochrany osobních údajů a soukromí společnosti Eventival na www.eventival.com.

17. Celé ujednání; Oddělitelnost; Vzdání se práv

Tyto Obchodní podmínky spolu s Pravidly ochrany osobních údajů a soukromí a Smlouvou o předplatném představují celý obsah Vaší dohody s Eventivalem ohledně Aplikace a nahrazují a mají přednost před jakýmikoli případnými dřívějšími nebo současnými dohodami či podmínkami ohledně Vašeho použití Aplikace, s výjimkou případné písemné smlouvy mezi Vámi a Eventivalem ohledně konkrétního použití Aplikace – v takovém případě se tyto Obchodní podmínky uplatní pouze v rozsahu, v němž takováto individuální dohoda nestanoví jinak.

Pokud by bylo kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek shledáno neplatným nebo nevykonatelným soudem nebo rozhodčím soudem, platí, že ostatní ustanovení těchto Obchodních podmínek mají zůstat v plné platnosti a účinnosti a nevykonatelné ustanovení má být nahrazeno jiným ustanovením odrážejícím tak, jak je jen možné, smysl a záměr nahrazovaného ustanovení.

Pokud Eventival případně nebude některé své právo či ustanovení těchto Obchodních podmínek vynucovat, nelze toto považovat za jakékoli vzdání se práva.

18. Postoupení

Nejste oprávněni jakákoli práva či závazky poskytnuté podle těchto Obchodních podmínek a jakkoli převést či postoupit na třetí osobu bez našeho písemného předchozího souhlasu.

Eventival je oprávněn svá práva a závazky uplatňovat v souladu se zákonem, ledaže by to bylo výslovně vyloučeno v individuální písemné smlouvě s Vámi.

19. Oznámení

Veškerá oznámení podle těchto Obchodních podmínek, která mají být učiněna písemně, mohou být učiněna rovněž formou e-mailu.

Pokud se jedná o oznámení adresované Eventivalu, takové oznámení musí být zasláno na: info@eventival.com.

Jsme oprávněni Vám zasílat oznámení týkající se Vašeho účtu v Aplikaci, včetně oznámení o změnách Aplikace, a to na Váš e-mail spojený s Vaším účtem v Aplikaci.

Jsme oprávněni zasílat Vám případná obchodní sdělení v souladu s našimi Pravidly ochrany osobních údajů a soukromí. Kdykoli můžete odmítnout zasílání dalších obchodních sdělení podle instrukcí sdělených v obchodním sdělení nebo jednoduše zasláním e-mailu na data@eventival.com.

20. Rozhodné právo

Tyto Obchodní podmínky a Váš smluvní vztah s Eventivalem se řídí právem České republiky, s výjimkou jeho případných odkazů na cizí právo, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a jeho ustanoveními § 1751 a násl.

21. Řešení sporů

Všechny spory vznikající v souvislosti s Aplikací, jejichž souhrnná hodnota je nižší než nebo rovna 130 000.00 Kč, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

Všechny spory vznikající v souvislosti s Aplikací, jejichž souhrnná hodnota je vyšší než 130 000.00 Kč, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

V případě pochyb ohledně hodnoty sporu se má za to, že hodnota sporu převyšuje částku 130 000.00 Kč.

22. Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně Eventivalu a/nebo těchto Obchodních podmínek, prosíme, napište nám na info@eventival.com.